O nás

Jsme společnost sdružující odborníky na psychologii, pedagogiku, speciální pedagogiku, didaktiku a dále také IT odborníky a designéry rozmanitých vzdělávacích materiálů. Pustili jsme se do tvorby diagnostických a rozvojových nástrojů a pomůcek, protože chceme zlepšit vzdělávání. Zejména předškolní věk považujeme za zcela klíčové období, kdy jsou budovány základy, na kterých děti budou dále stavět celý svůj život.

Vede nás naše motto: „Pomáháme zjišťovat a naplňovat potenciál dítěte“

Garance kvality materiálů

Spolupracujeme s mateřskými školami, rodiči, ale i s pedagogicko-psychologickými poradnami a univerzitami. Vycházíme z mnoha let praxe, také se opíráme o poznatky z akademického prostředí. Inspiraci nacházíme i v zahraničí.

Námi nabízené produkty a služby vznikají v úzké spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP s.r.o. a také díky Vzdělávacímu a diagnostickému středisku STEP s.r.o. Mezi odborné partnery po technologické stránce patří zejména TechSophia s.r.o.

Pomáháme rozvoji inovací ve vzdělávání například v kooperaci s Evropským ústavem pro výzkum ve vzdělávání a psychologii, z.ú. Na vývoji nástrojů či jejich částí se podílí přední české univerzity jako Karlova Univerzita, Masarykova Univerzita, Univerzita Hradec Králové či České vysoké učení technické.

Tým s vizí a zkušenostmi

V čele odborného a tvůrčího týmu stojí psycholožky a speciální pedagožky s mnohaletou praxí. Díky jejich supervizi vznikají užitečné a kvalitní pomůcky.

Mgr. Simona Pekárková, Ph.D., CPsychol.
psycholožka, speciální pedagožka, terapeutka, ředitelka pedagogicko-psychologické poradny

Řadu let se věnuje podpoře vzdělávání dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami. Pracovala jako psycholožka a speciální pedagožka ve speciálně-pedagogickém centru a pedagogicko-psychologické poradně. Dlouhodobě pracovala s třídními kolektivy a učitelskými sbory na řešení třídních konfliktů a šikany. Spoluzaložila organizaci Techsophia zabývající se efektivním využíváním nových technologií ve vzdělávání. Připravuje projekty zaměřené na zvyšování kompetencí učitelů a asistentů pedagoga. Je spoluautorkou několika publikací, výzkumů a odborných článků. Lektoruje semináře a workshopy z oblasti psychologie a speciální pedagogiky. Terapeuticky pracuje s dětmi i celými rodinami. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v systemické rodinné terapii. Má zkušenosti s prací školního psychologa. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti. Od roku 2015 je členem Britské psychologické společnosti.

Mgr. et Mgr. Martina Švandová, Ph.D.
psycholožka, speciální pedagožka, zástupkyně ředitelky pedagogicko-psychologické poradny

Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku speciálních vzdělávacích potřeb dětí předškolního a školního věku. Pracovala jako psycholožka ve speciální mateřské škole, v centru pro děti s kombinovanými vadami a pedagogicko-psychologické poradně. Podílela se na realizaci několika projektů zacílených na rozvoj učitelských sborů škol a vzdělávání asistentů pedagoga. V současné době se věnuje psychologickému poradenství, vede nápravná cvičení pro dyslektiky, kurzy předškolní přípravy. Dětskou psychologii a speciální pedagogiku rovněž vyučovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V posledních letech se věnuje vytváření a realizaci diagnostických a rozvojových materiálů a nástrojů pro děti.


Síť partnerských školek

Naše pomůcky a aplikace využívají stovky školek a desetitisíce dětí. Máme partnerské školky v každém kraji a díky tomu získáváme zpětnou vazbu přímo z terénu. Snažíme se maximálně usnadnit pedagogům jejich odpovědnou roli a vždy jim nasloucháme, protože tak se často rodí ty nejlepší nápady pro posuny ve vzdělávání.

Zajímala by Vás reference? Stačí nám napsat na info@isophi.cz a my najdeme školku ve Vašem okolí, která již používá naše nástroje a můžete se zeptat na zkušenosti :)

iSophi principy pro vzdělávání

  1. Respekt ke každému dítěti – K dětem je třeba přistupovat s úctou a respektovat jejich potřeby. Důležité je také respektovat jejich jednotlivé vývojové fáze. V největší dobré míře je vhodné dát prostor přirozené zvídavost a též brát v úvahu preference dítěte. Každé dítě by mělo mít možnost naplnit svůj potenciál, proto podporujeme individuální přístup a rovnost šancí.

  2. Prevence potíží – Pokud jsou včasně rozpoznány náznaky problémů, je do značné míry možné jim předejit nebo je aspoň minimalizovat. Například díky pedagogické diagnostice v MŠ a zaměření se na oslabné oblasti se dají výrazně snižovat rizika problémů ještě před nástupem do školy. V důsledku má prevence potíží významný podíl na celkové pohodě a štěstí dítěte.

  3. Komplexní rozvoj – Dnešní svět klade před člověka mnohé výzvy, děti by měly být na život dobře připraveny díky spektru znalostí a dovedností. Děti se učí všemi smysly – skrze rozmanitost podnětů a zkušeností v kombinaci s dětskou zvídavostí je možné podpořit plný rozvoj kompetencí i vědomostí. Neméně důležitá jako prevence potíží je podpora silných stránek, o které děti mohou opřít své jedinečné talenty.

  4. Komunikace & kooperace – Celá společnost stojí na mezilidských vztazích a vazbách, děti by měly poznat brzy radost a přínosy, které spolupráce s vrstevníky, rodiči i pedagogy přináší. Rodina stejně jako školka by měly být bezpečným prostředím, kde se dá společně žít, bavit se a učit se.

  5. Důraz na odbornost – Zodpovědný přístup ke vzdělávání zahrnuje schopnost využít ku prospěchu dětí současný stav poznání o vývojové psychologii, výukových metodách, didaktických materiálech a o dalších souvisejících tématech. Propojení akademického zkoumání a praxe umožňuje zefektivňovat vzdělávání. Zkušenosti a příklady dobré praxe je užitečné sbírat nejen u nás, ale také v zahraničí.

O vzniku této E-commerce platformy

V roce 2020 získala firma iSophi Education s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16 027/0000607).

Podpora byla zaměřena na projekt „E-commerce platforma pro online prodej produktů a služeb“ realizovaný v Praze za účelem usnadnění prodeje klientům. Očekávaným výstupem je e-commerce platforma s naší nabídkou.

Projekt „E-commerce platforma pro online prodej produktů a služeb“ spolufinancován Evropskou unií.